Home » Ubytovací řád / The conditions of accommodation

Ubytovací řád rekreačních domů Bellavilla

 

Standardní příjezd je možný po 17. hodině, odjezd nutný do 10. hodiny. Individuální domluva na změně hodiny je možná předem nebo na místě podle okolností a obsazenosti objektu a s přihlédnutím k potřebě úklidu při střídání hostů. Počet dospělých a dětí uvedených v objednávce pobytu a E-voucheru nelze v průběhu pobytu překročit. V případě zjištění překročení kapacity dalšími osobami bude pobyt klientů bezodkladně předčasně ukončen bez nároku na vrácení zaplacené a nespotřebované ceny ubytování.

 

Všechny vnitřní prostory všech objektů jsou nekuřácké. Nedodržení tohoto ustanovení vyžaduje zvýšené náklady na dodatečný úklid, které budou odečteny ze složené kauce. V zimním období je zakázán vstup na ledovou plochu venkovního bazénu – hrozí protržení folie bazénu. Ve dvoře a v bezprostředním okolí venkovního bazénu je zakázáno používat zábavnou pyrotechniku – hrozí poškození folie bazénu. Ve dvoře je zakázáno rozdělávat otevřený oheň, vyjma venkovního pevného grilu. Prostor dětských hřišť, zahrad s bazénem, fitness se saunou a vířivkou není ze strany majitelů objektů nijak hlídán ani monitorován – klienti všechno vybavení objektů užívají na vlastní nebezpečí. Děti mohou vstupovat na dětská hřiště, do bazénu, sauny a vířivky pouze pod dohledem dospělé osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost a zdraví. Majitelé objektu nenesou žádnou zodpovědnost za případné úrazy dětí nebo dospělých vzniklých během pobytu v ubytovacím objektu nebo na jeho venkovních plochách..

 

Před použitím bazénu, sauny, vířivky je nutné použít sprchu – zejména při větším počtu klientů klade provoz vysoké nároky na čistotu, aby se voda udržela kvalitní a vhodná ke koupání. Majitelé průběžně dle potřeby a po domluvě s klienty provádějí údržbu vody a okolních ploch, k tomu si po domluvě vyhrazují přístup k venkovním bazénům a do fitness v domě Bella III zadním vchodem. Termíny údržby vždy předem dohodneme a plně přizpůsobíme klientům tak, aby nebyli obtěžování. Komunální odpad se ukládá do popelnic u vchodu, vychladlý popel lze sypat za domem volně do louky za statkem. Majitelé neručí za odložené věci klientů uvnitř ani vně budov, ani za zaparkované automobily klientů. Cennosti si prosím zamykejte uvnitř a parkujte před domem, kde máte automobily pod dohledem.

 

Objednatel pobytu před zahájením pobytu skládá majiteli objektu nebo jím zmocněné osobě vratnou kauci v hotovosti, která bude v plné výši vrácena v případě, že na majetku majitele objektu nevznikne škoda zaviněná ubytovanými osobami. Za škodu na majetku ručí majiteli objektu v plné výši vždy objednatel pobytu bez ohledu na to, kdo z ubytovaných škodu způsobil, pro případ žádosti o náhradu škody vůči této osobě se objednatel pobytu odkazuje k občansko-právnímu řízení. V případě vzniku škody převyšující výši kauce je objednatel pobytu povinen nahradit celou škodu do 7 dní po obdržení vyúčtování skutečně vynaložených nákladů na uvedení věcí do původního stavu. Objednatel pobytu potvrzuje svým podpisem, že se s těmito ubytovacími podmínkami seznámil a akceptuje je bez výhrad, dále prohlašuje, že s těmito podmínkami seznámí ještě před zahájením pobytu všechny ostatní spoluubytované.

 

V Petrušově dne :

 

_________________________________________                 ____________________________    

             jméno a příjmení                                                   podpis objednatele

 The conditions of accommodation in holiday homes Bellavilla

 

Standard check-in is possible after 17 PM, departure necessary to 10 AM .

Individual agreement to change the clock may advance or on the spot.

 

Number of adults and children listed in order of stay and the E - voucher can not exceed during your stay . If you exceed the number of guests stay is prematurely terminated without compensation!.

 

All interior spaces of buildings are non-smoking. Failure to comply with this provision, increasing the cost of additional cleaning which will be deducted from the security deposit. In winter it is prohibited to enter the ice rink outdoor swimming pool - there is a rupture of the pool liner . In the yard and in the immediate vicinity of the outdoor pool is prohibited from using fireworks - can damage the pool liner . In the courtyard is prohibited to open fire , except for the hard outdoor grill. Space for playgrounds, gardens with a swimming pool , fitness area with sauna and hot tub is not from the owners of objects guarded or monitored - clients of all building services at your own risk. Children can enter the children's playground , swimming pool, sauna and hot tub under the direct supervision of an adult who is responsible for their safety and health. The owners accept no responsibility for any injuries incurred by children or adults during their stay in the accommodation buildings or on the outdoor areas ..

 

Before using the pool , sauna, hot tub , it is necessary to use the shower - especially if more clients traffic puts high demands on cleanliness to maintain water quality and suitable for swimming . Owners continuously as needed and in consultation with clients in the maintenance of the water and the surrounding areas to a request for reserving access to outdoor pools and fitness in the house Bella III rear entrance. Terms maintenance always agreed in advance and fully adapt to clients so that no harassment. Municipal waste is stored in bins at the entrance , you can pour cold ashes of the house freely into the meadow for good. Owners shall not be liable for clients' belongings inside or outside buildings, parked cars or for clients. Please lock your valuables inside and park the front of the house where you have cars under supervision.

 

The person ordering the accommodation before the stay will pay a refundable security deposit in cash which will be returned in full if the property owner without any damage to the property caused by persons accommodated . For damage to property guaranteed by the property owner the full amount the person ordering the accommodation always stay regardless of who accommodated the damage caused - to the request for damages against the person ordering the stay refers to civil legal proceedings. In the event of damages in excess of the deposit amount , the person ordering the accommodation is obliged to stay replace all damages within 7 days after receiving the statement of the actual costs of putting things in their original state . The person ordering the accommodation confirms with his signature that these housing conditions is met and accepts without reservation , declares that familiar with these terms before the stay all the other guests.

 

In Petrusov on:

 

_____________________________________________________________________

      Name and surname klient                                      signature

Kontakt

MUDr. Vladimír Vyskočil
IČ 48512494, DIČ CZ6501070048
Sídlo firmy:
Šeříková 445/23, 637 00 Brno
Česká republika


Rezervační kancelář / Sales office:
Petrušov 25, 571 01 Moravská Třebová
Česká republika

+420728660757 CZ EN
671027010
bellavilla-skype