Home » Wellness in Bella III

In our fitness facility BELLA III. a hot tub - whirlpool spa USSPA for 6 people, a sauna company SALUS also for 6 people, multifunction fitness equipment, machine strengthening the abdominal muscles and wall bars. There is a cooling shower, separate bathroom with massage shower cubicle and toilet. There are daily towels and bathrobes for all clients. Whether you want to work out, sauna or just experience the unique atmosphere of the night relaxing baths in absolute privacy - you are welcome.

Common architectural design of wood-paneled sauna and hot tub highlights their unique design. The sauna can be found lining poplar and willow chairs the African abachi. The hot tub is a key natural spring water, which regularly take care of. Mode as well as a sauna in the spa water temperature can be individually selected.

 

The positive effects of hydrotherapy is the buoyancy of the water, its optimum temperature (37-39 ° C) and targeted flow. Hydrotherapy enhances blood circulation, lowers blood pressure, improves skin tone, relaxes muscles and stimulates the immune system, reduces anxiety, tension and depression. While relaxing in the spa brain releases endorphins that relieve pain and mind and induce a good mood. Staying in the spa also helps in the rehabilitation and preventing - increases immunity and improves stamina. People experiencing in the water feeling of weightlessness, especially joints to rest, because the body weight is water reduced by 85-90%. Immersion in warm water soothes and slows down the activity of internal organs, which is the thermal effect of hydrotherapy. The mechanical effect of hydrotherapy is to relieve pain.

Each deck and hot tub chair Taurus is equipped with a different therapeutic group that focuses on a specific area of your body. By simply vystřídáním all locations during the bath you will achieve comprehensive massage. In each location you but additionally you can adjust the intensity of the massage yourself exactly what you are being nice ...

Spot Shiatsu massage is made up of direct nozzle for pressure effect on the body shiatsu in the yang meridians (meridians are channels which, according to traditional Eastern medicine the body's flow of life energy). The bottom line is symmetric under pressure, which leads to dissipation of energy from where it is surplus and adding energy where it is rare; massage is to balance the right and left side, to restore balance, harmony and health.

 

The traditional hammams, or the Turkish bath, they always do 3 things - relax, refresh and enhance health. Our group HammamComplex simulates a Turkish massage and creating a sensation influx of new energy and lightness.

FanComplex - Serrated massage major muscle groups back using one of the techniques of classical massage - rubbing fan. It is a soothing massage in circular movements, which in our spa performs assembly of rotating nozzles.

LegComplex - a combination of direct point-pairs of jets and air jets provide massage of buttocks over her thighs and calves to the feet. Stimulate the reflex points on the feet has a relaxing effect on the body.

 

Universum Spa is the first spa in the market, which operates on the front exposed parts of the body. The muscles of the thighs are loaded every day and not just in sports. Unique place in our spa provides a deep massage the front of the thighs.

Here you will find some other special nozzles
Extreme Jet nozzle with large private regulation creates a strong current that stirs up the water throughout the pool.
Pillow Jet podpolštářková nozzle with its own regulations for massage cervical spine.
Volcano Jet geyser of water is not only a great attraction, but also an original massage jet

Of course there is an underwater colored lighting enhancing the atmosphere of the bath.

V našem fitness v objektu BELLA III. naleznete vířivku - masážní spa firmy USSPA pro 6 osob, saunu firmy SALUS rovněž pro 6 osob, multifunkční posilovací stroj, stroj posilující břišní svaly a ribstol. Nachází se zde ochlazovací sprcha, samostatná koupelna s masážním sprchovým boxem a WC. K dispozici jsou denně ručníky a župany pro všechny klienty. Ať už si chcete zacvičit, saunovat se nebo jen zažít neopakovatelnou atmosféru s noční relaxační koupelí v absolutním soukromí - jste vítáni.

Společné architektonické řešení dřevěného obložení sauny a vířivky podtrhuje jejich jedinečný design. V sauně naleznete topolové obložení a lehátka z africké vrby abachi. Vířivku plníme zásadně přírodní pramenitou vodou, o kterou pravidelně pečujeme. Režim saunování stejně jako teplotu vody ve spa si můžete individuálně zvolit.

 

 Základem pozitivních účinků hydroterapie je vztlak vody, její optimální  teplota (37 - 39°C) a cílené proudění. Hydroterapie posiluje krevní oběh, snižuje krevní tlak, zlepšuje kožní tonus, uvolňuje svaly a stimuluje imunitní systém, odbourává úzkost, napětí i deprese. Při relaxaci ve spa uvolňuje mozek endorfiny, které tiší bolest, působí relaxačně a navozují dobrou náladu. Pobyt ve spa pomáhá také při rehabilitaci a působí preventivně - zvyšuje obranyschopnost organismu a zlepšuje kondici. Člověk zažívá ve vodě pocit stavu beztíže, především klouby si odpočinou, protože váha těla je ve vodě snížena o 85 - 90%. Ponoření těla do teplé vody zklidňuje a zpomaluje aktivita vnitřních orgánů, což je termální efekt hydroterapie. Mechanický efekt hydroterapie spočívá v úlevě od bolestí.

Každé lehátko a křesílko vířivky Taurus je osazeno jinou terapeutickou sestavou zaměřenou na specifickou partii těla. Pouhým vystřídáním všech míst během koupele docílíte komplexní masáže. V každém místě si ale ještě navíc můžete sami regulovat intenzitu masáže přesně podle toho, co vám je právě příjemné…

  Bodová masáž Shiatsu je tvořena sestavou přímých trysek pro tlakové působení na body shiatsu v oblasti meridiánů jang (meridiány jsou kanálky, kterými podle tradiční východní medicíny v těle proudí životní energie). Podstatou je symetrické působení tlakem, kdy dochází k rozptýlení energie z místa, kde jí je nadbytek a doplňování energie tam, kde jí je nedostatek; cílem masáže je vyvážit pravou a levou stranu, obnovit rovnováhu, harmonii a zdraví. 

 

  

   Tradiční Hammams, nebo-li turecké lázně, měly vždy 3 cíle - relaxaci, osvěžení a posílení zdraví. Naše sestava HammamComplex simuluje tureckou masáž zad a vytváří tak pocit přílivu nové energie a lehkosti.

  

 

 FanComplex - vějířová masáž důležitých svalových partií zad využívá jedné z technik klasické masáže - tření vějířem. Jde o uklidňující masáž krouživými pohyby, kterou v našem spa vykonává sestava rotačních trysek.

 

 

 

 LegComplex - kombinace dvojic přímých bodových trysek a vzduchových trysek zajišťuje masáž od hýždí přes stehna a lýtka až po chodidla. Stimulace reflexních bodů na chodidlech má relaxační účinky na celé tělo.

 

 

 

  Universum Spa jsou první spa na trhu, které působí i na přední namáhané partie těla. Svaly na stehnech jsou každodenně zatěžovány a to nejen při sportovních aktivitách. Unikátní místo v našem spa umožňuje hloubkovou masáž přední strany stehen.

 

 

Nalezne zde i některé další speciální trysky 
Extreme Jet: velká tryska s vlastní regulací vytváří silný proud, který rozvíří vodu v celém bazénu.
Pillow Jet: podpolštářková tryska s vlastní regulací pro masáž krční páteře.
Volcano Jet: gejzír vody je nejen skvělou atrakcí, ale také originálním masážním proudem

Samozřejmostí je podvodní barevné osvětlení dokreslující atmosféru koupele.

 

 

 

 

 


Kontakt

MUDr. Vladimír Vyskočil
IČ 48512494, DIČ CZ6501070048
Sídlo firmy:
Šeříková 445/23, 637 00 Brno
Česká republika


Rezervační kancelář / Sales office:
Petrušov 25, 571 01 Moravská Třebová
Česká republika

+420728660757 CZ EN
671027010
bellavilla-skype